Semináře Gestalt Academy 2016

Nabízíme volný cyklus seminářů pro sympatizanty Gestaltu a integrativní psychoterapie. Prohlédněte si naši lákavou nabídku a přihlašujte se pomocí formuláře na tomto webuPřečtěte si také organizační info (viz níže).

Základní organizační informace:

1) Přihlašujete se pomocí formuláře na webu gestalt-stream.cz.
2) Až vám přijde potvrzení, že jste na seminář zařazeni, zaplaťte – studenti a absolventi Instepu mají zvýhodněnou cenu 900 Kč, pro ostatní platí cena 1100 Kč. Platba musí proběhnout nejpozději 14 dní před akcí.
3) Pokud zaplatíte a budete se chtít odhlásit, učiňte tak nezpozději 14 dní před akcí, abychom mohli vaše místo nabídnout náhradníkovi (a vám vrátit poplatek).
4) Pokud zaplatíte a neodlásíte se, platba propadá.
Semináře probíhají – není-li uvedeno jinak, v centru Alivio, Praha 6, Badeniho 1.
 

Eventuální dotazy gestalt-stream@seznam.cz

Nabídka akcí ve formátu pdf:

Getstalt_academy

Psychoterapeutický management

Martin Jára ~ 12. Ledna

Psychoterapeutická praxe nepřináší jen lovení perel ze dna duše, ale také řadu úplně pozemských situací. Jejich řešení přitom může průběh psychoterapie významně ovlivnit… Jak prezentovat svoje služby? Jaký prostor zvolit a jak jej uspořádat? Kolik minut
má trvat sezení? Jak stanovit cenu? Co nezapomenout říct na prvním sezení? A co na posledním? Co všechno patří do terapeutického kontraktu? A co do dokumentace? Seminář, který je určen zejména začínajícím terapeutům (ale i zvědavým praktikům),
poskytne tipy pro řízení psychoterapeutické praxe. Účastníci si zažijí přednášku, cvičení a nácviky a také společnou diskusi.

Martin Jára je Gestalt terapeut, zakládající člen IVGT a INSTEP, lektor psychoterapie
www.martinjara.cz

Terapie hrou: psychoterapie dětí a dospívajících I a II

Alena Vávrová a Alžběta Michalová ~ 18. ledna a 29. února

Workshop se zabývá specifiky terapeutické práce s dětmi a adolescenty v Gestalt modalitě. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti v uvědomování a vyjadřování jejich potřeb. Hlavním nástrojem je dialogický vztah při činnosti, která je dětem nejpřirozenější — hra. Využívá pískoviště (tzv. Sand Tray), malování, modelování, vyprávění příběhů i běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím nebo mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné. Účastníci se seznámí s principy terapie hrou, základy práce s pískovištěm a vyzkouší si roli dětského Gestalt terapeuta.

Alena Vávrová a Alžběta Michalová jsou Gestalt terapeutky z IVGT, které dlouhodobě pracují s dětmi. Společně s Felicií Caroll pořádají postgraduální výcvik v dětské psychoterapii.
www.deti-psychoterapie.cz

Rodinná Gestalt terapie

Jan Knop ~ 9. února

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému. Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.
www.gestalt-praha.cz/terapeuti/642-mgr-jan-knop

Experiment

(tento seminář je již naplněn)

Stáňa Dudová ~ 14. března

Záměrem workshopu je seznámit účastníky s myšlenkovým zakotvením experimentu v Gestalt teorii. A především jim věnovat dostatek prostoru praktickému zkoušení tak, aby mohli hlouběji prouzkoumávat terapeutický potenciál experimentu, objevovat bohatství, které experiment do terapeutické praxe přináší, i také zvažovat jeho případná rizika. Dotazy a praktické příklady vítány.

Stáňa Dudová je Gestalt terapeutka, např. na Psychosomatické klinice, lektorka psychoterapie, např. v institutu Gestalt Studia, supervizorka.
http://www.gestaltstudia.cz/judr-phdr-stanislava-dudova

Psychosomatika I

(tento seminář je již naplněn)

Marie Pečená ~ 24. března

Seminář Vás je seznámení s psychosomatickými koncepcemi a postup práce při odhalování bio-psycho-sociálních souvislostí a hledání příčin, které jsou spouštěčem zdravotních potíží.

Marie Pečená je učitelka terapie v v dynamických, integrativních a Gestalt terapeutických školách. Je také přední postavou české hypnoterapie. Věnuje se koučinku a profesním tréninkům v komerčním prostoru.

Psychoterapie a spiritualita

Prokop Remeš ~ 6.dubna

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti a spirituality, jak se s jejich projevy můžeme setkat v běžné psychoterapeutické praxi. Seznamuje s jejich rolí v psychice člověka a s jejich patologiemi, ale současně nabízí praktické návody, jak využívat jejich pozitivní potenciál k terapeutickým a seberozvojovým účelům. V neposlední řadě umožňuje orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie.

Prokop Remeš je psychoterapeut, psychiatr a religionista, specializující se na nové náboženské směry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Remeš

Gestalt koučování

Marie Pečená, Ondřej Pečený ~ 27.dubna

Myšlenky a koncepty Gestalt terapie v koučování, práci s týmy a organizacemi v komerčním kontextu.

Marie Pečená a Ondřej Pečený jsou Gestalt terapeuti, firemní konzultanti a také matka a syn.

Řemeslo a umění skupinové terapie

(tento seminář je již naplněn)

Jiří Drahota ~ 5. května

Kazuistiky, teorie, myšlenky, terapeutovy pocity a tělesné projevy, fenomenologické pozorování, skupinové experimenty, bezpečí, vývoj skupiny, projekce a realita — čemu věřit, skupinové procesy, paralelní procesy, peníze, vytvoření skupiny, koexistující perspektivy, vztahy v terapeutické dvojici… To jsou desítky faset fascinujícího skupinového procesu. V tomto workshopu prozkoumáme minutu po minutě, myšlenku po myšlence skupinové dění, abychom se podrobněji podívali na to, jaké řemeslné nástroje má skupinový terapeut k dispozici a jaké myšlenky tyto nástroje ovlivňují.

Jiří Drahota je Gestalt terapeut, trenér a supervizor, lektor psychoterapie v IVGT a v Instepu.
www.jirkadrahota.cz

Psychosomatika II

(tento seminář je již naplněn)

Marie Pečená ~ 23.května

Seminář volně navazuje na Psychosomatiku I, jejímž účastníkům je určen přednostně. Ale otevřen je i novým zájemcům.

Má mozek rád duši?

Michal Razska, Michaela Viktorinová ~ 2. června

Nabízí neurovědy relevantní vhledy pro psychoterapeutickou praxi? Je možné uchopit empatii „hardwarově“? Jak funguje mozek při úzkosti, depresi a při psychoterapeutické práci? Dochází ke změně mozku vlivem psychoterapie? Cílem semináře je seznámení se základními principy neurovědeckého výzkumu a diskuze ohledně relevantních poznatků neurobiologie pro psychoterapeutickou práci. Budeme se zabývat teorií attachmentu, nevědomím, empatií, disociativními fenomény, psychotraumatem, mezilidskými vztahy z hlediska nervových buněk, mozkových spojů a ostatních „neuro-věcí“, abychom se nakonec dostali k relativně nové disciplíně neuropsychoterapie.

MUDr. Michal Raszka, Ph. D., z Psychiatrického centra Praha, spoluzakladatel a místopředseda Neuropsychiatrického fóra.
Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví

Psychoanalýza pro Gestalt terapeuty

(tento seminář je již naplněn)

Jiří Jakubů ~ 13.června

Gestalt terapie vznikla kritickým vymezením se vůči psychoanalýze, s níž má ovšem svou historickou a zčásti i teoretickou spojitost. Gestalt dnes jistě není pouze tím, čím byl před 50 lety. Také psychoanalýza se vyvíjí. Může však současná psychoanalýza inspirovat současný Gestalt? Jaké důsledky má objev nevědomé mysli pro dnešní psychoterapeuty a co znamená vykročení z psychologie jedné osoby do vztahového pole, utvářeného setkáním analytika s jeho pacientem? V semináři si představíme některé koncepty současné psychoanalýzy (i formou kazuistických ukázek), které mohou být využitelné i v Gestalt terapeutickém přístupu.

Jiří Jakubů je psychoanalytik, supervizor a přítel české Gestalt terapie
www.cetera.cz

Psychiatrické a psychofarmakologické minimum
1. Psychopatologie

Elen Křivková ~ 15. září

Základní psychiatrická kuchařka obecné psychiatrie, psychiatrická terminologie a diagnostické kategorie (deprese, mánie, úzkosti, bludy, halucinace, dezorientace, anhedonie atd.) Současný diagnostický systém a jeho propojení s psychoterapií, indikace, specifika, limity a nebezpečí psychoterapie u vážných duševních poruch.

Elen Křivková je psychiatr, psychoterapeut a supervizor v integrativních a Gestalt terapeutických školách, např. v IVGT, Gestalt Studia či Instep — www.gestaltstudia.cz

Existenciální psychoterapie

(tento seminář je již naplněn)

Václav Schmidt ~ 6. října

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají i ostatní profesionálové v pomáhání — vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve filosofické, kulturní, historické a psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

Václav Schmidt je psychoterapeut, trenér, supervizor, např. v Instepu — www.instepweb.cz

Ceremonie a rituály

(tento seminář je již naplněn)

Jiří Drahota ~ 27. října

Dobré Ceremonie tvoří často stopu v paměti, vzpomínkovou esenci společně prožitého času. Během dvaceti let jsme vytvořili velké množství ceremonií, dojemných, patetických, fascinujících a pár zcela mimo. Před každým výcvikem a na jeho konci, před každým školním rokem a na jeho konci — hledáme obrazy, myšlenky a jejich výraz. Snažíme se využít toho, co víme o komunitních procesech, vedou nás koncepty Mircea Eliadeho, Konráda Lorentze a zkušenost s Primitivní expresí — psychoanalyticko etnografickou koncepcí Franz Billmanové. Hledáme způsoby, jak do velkých skupin vložit pocit spolupatření a oslovit děje, které v komunitě probíhají. Vkládání Ceremonií tvoří protipól procesu zvědomování. Workshop bude tvořen teorií, kazuistikami a pro zájemce přípravou vlastní ceremonie.

Jiří Drahota viz výše

Psychiatrické a psychofarmakologické minimum
2. Psychofarmakoterapie

Elen Křivková ~ 10. Listopadu

Navazující seminář vás seznámí s moderní psychiatrickou farmakoterapií. Základní skupiny psychofarmak a jejich účinky, indikace pro jednotlivé diagnostické kategorie, kombinace psychoterapie a farmakoterapie, přednosti a limity…spolupráce terapeuta a psychiatra, terapeutická práce s faktem užívání farmak.

Elen Křivková viz výše

Trauma a traumatická krize

(tento seminář je již naplněn)

Yvonna Lucká ~ 28. Listopadu

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Yvonna Lucká je spojena především s Biosyntézou a Pesso terapií, spoluzakladatelka RIAPSu, http://www.maitrea.cz/Yvonna-Lucka

Supervizní víkend

Stáňa Dudová a Jirka Drahota ~ 2–3. prosince

11 hodin intenzivní supervizní nakládačky pro ty, kteří potřebují dohnat supervizní hodiny v IVGT a Instepu nebo pro ty, kteří se chtějí potěšit a udivit rozmanitostí příběhů klientů. V pátek od 18 do 21. V sobotu od 9 do 18.

Stáňa Dudová a Jirka Drahota viz výše

Sny naživo

(tento seminář je již naplněn)

Martin Jára ~ 13. prosince 2014

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.
Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

Martin Jára viz výše

Organizační informace:

Místo: není-li uvedeno jinak pak Centrum Alivio, Praze 6, Badeniho 1, nedaleko metra Hradčanská – zvonek skupinová místnost.
Čas: od 9–17 (6–8 výukových hodin)
Cena: pro studenty či absolventy výcviku Instep a IVGT 900 Kč, pro další zájemce 1 100 Kč
platí se po potvrzení o zařazení na seminář na účet Gestalt Stream, s. r. o. 2514608389/0800, faktury vystavujeme na požádání.
Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 20.
Přihlášky:
1. přihlaste se na semináře v rezervačním formuláři na www.gestalt-stream.cz a vyčkejte potvrzení zařazení na seminář,
2. po zaplacení se stává Vaše přihláška závaznou,
3. není-li seminář zaplacen 14 dní před zahájením, je místo nabídnuté náhradníkům.

Technické a administrativní otázky řešte s Monikou Černou (naší sekretářkou)
Odborné pak s Jirkou Drahotou: drahota@centrum.cz